سوابق شغلی و اجرایی

چكيده اي از وظايف

مدت زمان همکاری

سمت

محل كار

رديف

شاغل در بنیاد تعاون پادگان

خرداد 1397 الی خرداد 1398

حسابدار و کارپرداز

آموزشگاه علمی تخصصی

 شهید بهشتی نیروی انتظامی

1

استانداردسازی و تعالی رفتار سازمانی

بهینه سازی انرژی و آب

فضای مجازی

نگارشات انتظامی

زبان انگلیسی

اردیبهشت 1397 الی اردیبهشت 1398

مدرس و مولف دروس تخصصی آموزشی

آموزشگاه علمی تخصصی

 شهید بهشتی نیروی انتظامی

2

www.samme.ir

آبان 1389- تا کنون

دبیر انجمن علمی مهندسی
 مواد و متالورژی

انجمن علمی مهندسی
 مواد و متالورژی

3

 

دی ماه 1394

مدرس کارگاه

آموزشی فوتوشاپ

دانشگاه تربیت مدرس

4

 

1392-1390

مسئول سایت اینترنتی

سازمان علمی دانشجویی
مهندسی مواد و متالورژی

5

شرکت در جلسات سازمان

نظارت بر ساختار و کادر سازمان

تظارت و بازرسی مسابقات و همایش های تحت پوشش سازمان

1391-1388

بازرس سازمان علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران

سازمان علمی دانشجویی
مهندسی مواد و متالورژی ایران

6

هماهنگ کننده، سازمان دهنده

مسئول سایت اینترنتی و پذیرش مقالات

طراحی گرافیک و تهیه کلیپ

دی ماه 1389 -

اردیبهشت 1391

دبیر دانشجویی

همایش ملی هنر، فرهنگ،تاریخ و تولید فرش دستباف ایران و جهان

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

7

مسئول سایت اینترنتی

طراحی گرافیک و تهیه کلیپ

اردیبهشت ماه 1389

مسئول انفورماتیک
دومین همایش ملی
 نانو مواد و نانو تکنولوژی

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

8

بازرسی بر نحوه اجرای مسابقه

مرداد ماه 1391

بازرس اجرایی

نهمین مسابقات سراسری عملیات حرارتی دانشگاه یزد

9

مسئول سایت اینترنتی

برگزاری دوره های آموزشی

1389 - 1388

کارشناس باشگاه
 پژوهشگران جوان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نجف آباد

10

نظارت بر اجرا

اردیبهشت ماه 1388

کادر اجرایی اولین
 همایش ملی نانو مواد

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

11

شرکت در جلسات سازمان

تصویب آیین نامه های سازمان

تصویب آیین نامه بازرسی سازمان

شرکت در همایش ها و مسابقات

1389 -1388

نماینده دانشگاه آزاد
 اسلامی واحد نجف آباد

سازمان علمی دانشجویی
مهندسی مواد و متالورژی ایران

12

برگزار کننده دوره های آموزشی

مسئول سایت اینترنتی

تهیه بانک اطلاعاتی

آبان 1387-
 آبان 1389

معاونت علمی-پژوهشی و انفورماتیک انجمن علمی مهندسی مواد و متالورژی

دانشگاه آزاد اسلامی
 واحد نجف آباد

13

www.academyandishe.ir

1391 تا کنون

دبیر موسسه

آکادمی اندیشه

14

توسط : admin | تاریخ : 1398/04/28 | نظرات