تصویر

نام کتاب

سال انتشار

توضیحات

 

استانداردسازی و تعالی رفتار سازمانی

آبان 1397

 

 

بهینه سازی انرژی و آب

خرداد 1397

 

 

فضای مجازی

(فرصت‌ها،آسیب‌ها و تهدیدات)

تیر 1397

 

 

نگارشات اداری انتظامی

مرداد 1397

 

 

زبان انگلیسی

ویژه دانشجویان نظامی و انتظامی

شهریور 1397

 

 

آکادمی اندیشه

"دانشگاهی برای اندیشه‌ای برتر و آینده‌ای روشن تر"

در حال نگارش