سوابق تحصیلی و پژوهشی

توسط : admin | تاریخ : 1398/05/01 | نظرات

دوره‌های آموزشی گذرانده شده

تاريخ

محل دوره و مرجع گواهی

نام دوره

رديف

1387

شرکت نانو زیست فناور آپادانا

آشنایی فناوری نانو

1

1388

شرکت ناظران یکتا

کلید فولاد

2

1389

شرکت آریا پلیمر پیشگام

دوره ساخت نانو مواد

3

1389

باشگاه پژوهشگران جوان

دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد

دوره مقاله نویسی

به زبان انگلیسی

4

1389

باشگاه پژوهشگران جوان

دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد

دوره روش تحقیق

5

1389

باشگاه پژوهشگران جوان

دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد

دوره جستجو

در اینترنت پیشرفته

6

1389

باشگاه پژوهشگران جوان

دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد

دوره مقاله نویسی

به زبان فارسی

7

1390

سازمان فنی و حرفه ای

بازرسی جوش 1و2

8

1389

باشگاه پژوهشگران جوان

  دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد

دوره منطق فازی

9

1390

سازمان فنی و حرفه ای

بازرسی چشمی VT

10

1390

سازمان فنی و حرفه ای

بازرسی فنی

11

1391

باشگاه پژوهشگران جوان

دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد

دوره تدوین و تهیه

 برنامه تجاری کسب و کار (business Plan)

12

1391

باشگاه پژوهشگران جوان

دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد

دوره ایده و فرصت

13

1396

سازمان فنی و حرفه ای

ICDL 2

14

توسط : admin | تاریخ : 1398/05/01 | نظرات